Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ROS Theater en Musical School Drenthe

 

1.       Faciliteiten

In de abonnementskosten zijn de volgende faciliteiten inbegrepen:

  • het theaterspelen in de studio / het leslokaal;
  • het eventueel deelnemen aan optreden

2.       Cursusjaar

Het cursusjaar loopt van september tot half juni. De betaling loopt van september tot september om de contributie per maand zo laag mogelijk te houden.

3.       Betaling

De betaling van de abonnementkosten vindt verdeeld over 12 maanden plaats; dit om de contributie per maand zo laag mogelijk te houden. Door een automatisch incasso zal deze aan het begin en indien noodzakelijk halverwege van iedere kalendermaand worden uitgevoerd. U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening.

Indien ROS Theater, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan incasseren, houdt het theater het recht de stornokosten in rekening te brengen. Dit bedrag is vastgesteld op € 3,00 per incasso opdracht per persoon. Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houdt ROS Theater het recht om u de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. Indien ROS Theater genoodzaakt is om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder, zullen de buitengerechtelijke kosten, zijnde 20% van het alsdan verschuldigde bedrag, met een minimum van € 80,00 op u worden verhaald. Het abonnement zal op grond hiervan worden beëindigd.

Indien u zich inschrijft op een andere dag dan de eerste van de maand, dan zal er voor de eerste maand een gedeelte worden berekend.

4.       Wijzigingen van de abonnementskosten 

Indien Ros Theater de abonnementskosten aanpast, wordt dit 1 maand voor de start van het nieuwe theaterseizoen aangegeven. De kosten staan vermeld op www.rostheater.nl . 

5.       Beëindiging abonnement 

De opzegtermijn is één maand. Indien u niet opzegt, blijft uw verplichting tot betalen en wordt uw abonnement per één kalendermaand voortgezet. Opzegging kan alleen schriftelijk. 

Bij opzeggingen en wijzigingen die na 1 april van het lopende seizoen in moeten gaan, is ROS Theater gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage.

6.       Lesrooster

Het lesrooster wordt door ROS Theater vastgesteld. Eventuele wijzigingen worden via de vaste docent bekend gemaakt. Tijdens officiële feestdagen en basisschoolvakanties (Noord-Nederland) vinden er geen lessen plaats. Dit leidt niet tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave. Indien hiervan afgeweken wordt, dan worden de deelnemers hier tijdig van op de hoogte gesteld.

7.       Orde/instructievoorschriften 

Het is niet toegestaan om drugs, alcohol, rookwaren of illegale artikelen te gebruiken in de leslokalen en bij lessen en voorstellingen van ROS Theater. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden heeft.

U dient zich te houden aan de door ROS Theater gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is ROS Theater gerechtigd u de toegang tot de theaterlessen te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen.

8.       Veiligheid en aansprakelijkheid 

ROS Theater is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in en om de lessen en voorstellingen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van theater risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van theater binnen het lokaal/theater kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart ROS Theater voor alle aanspraken en uzelf en van derden in deze. 

9.       Overige bepalingen 

Alle gevallen en/of situaties, waar bovenstaand reglement niet in voorziet, worden uitsluitend door de eigenaar van ROS Theater beoordeeld en beslist.