Voorbeeldlessen geschiedenis

Hoe ziet een theater/geschiedenis les eruit?

Een theater/geschiedenisles is altijd gemaakt om de geschiedenisles te begrijpen. Ik denk dat dat voor veel leerlingen beter werkt als ze zich echt in situaties en personages kunnen inleven. Door de opdrachten en het ermee werken moeten de leerlingen wel door de geschiedenisstof heen. Omdat de opdrachten passen de voorstellingswereld van de leerlingen kunnen ze begrijpen wat ze moeten leren.  De voorbereiding over de inhoud van de lesstof kan in het leslokaal gebeuren. Soms kan dat worden aangevuld met filmpjes of ander materiaal. Daarna volgt de les in het speellokaal. Daar wordt altijd eerst gestart met een lichamelijke warming-up en een overzicht van waaraan in de les gewerkt wordt/hoe de les is ingericht. De spel/theateropdrachten worden aan de leerlingen uitgelegd. Daar waar nodig wordt het materiaal uitgedeeld. Vaak wordt in groepjes gewerkt. De leerlingen kunnen aan de slag. Een les wordt altijd afgerond met 'eindpresentatie' in de vorm van bijvoorbeeld een tableau, verhaal, theatersport oefening waarin de kennis over de geschiedenis verwerkt is. Deze presentaties zijn tevens het theaterdoel. 

Voorbeeldles pruikentijd groep 5 

Theaterles

Over de verfijnde etiquette van de rijken / verhouding rijk arm: de revoluties

Doel geschiedenis:

Leerlingen leren dat het gebruik van pruiken geïnspireerd is door gebruiken aan het hof  van het paleis van Versailles van Lodewijk XIV. Ze leren dat er een groot verschil was tussen de rijke kooplieden/regenten elite en de arme bevolking. En dat dit een oorzaak was van de opstanden.

Doel theater:

Leerlingen ervaren  d.m.v. charades het leven van de elite. Ook door middel van charades zien ze het verschil tussen de elite en de rest van de bevolking en waarom de arme bevolking in opstand kwam.

Aan het eind van de les

 • Weten de ll waar het begrip Pruikentijd vandaan  komt.
 • Weten de ll dat er een groot verschil was tussen de rijke elite en de grote groep arme mensen en dat er daardoor revoluties ontstonden.
 • Kinderen leren over een moment uit de geschiedenis en leren de begrippen: pruikentijd, revolutie, etiquette, crioline, staartpruik.
 • Ll leren de begrippen; tableau, charade, concentratie, stil spel
 • Ll leren hiermee werken
 • Ll leren met elkaar een charade maken
 • Ll leren samenwerken
 • Ll kunnen  met het spelen van charades 1 uitbeelden wat etiquette is, 2 uitbeelden hoe de grote kloof tussen rijk en arm tot revolutie/opstand leidt.

    

Theaterles

 • Warming-up, in een kring. Isolatie oefening: maken lichaam los van hoofd naar de voeten
 • Iedereen gaat rondlopen op zijn/haar eigen manier. Probeer je bewust te worden van je eigen houding
 • Dan gaan alle leerlingen zo deftig mogelijk lopen. Elkaar deftig zachtjes begroeten. Denk aan lichte buigingen. Wordt ook bewust van elkaars aanwezigheid. Je weet nooit wat iemand van je denkt en je mag geen fouten maken. Denk ook aan de kleren die de rijke mannen en vrouwen in die tijd aanhadden en die het bewegen niet altijd gemakkelijk maakten
 • Opdracht:

  Kunnen jullie met het maken van een serie charades, waarin je gebruik maakt van houding, beweging en mimiek en handelingen

  1: laten zien hoe verfijnd de rijke mensen (adel en rijke burgers) in de 18e eeuw met elkaar omgingen/ hoe de etiquette er uit zou kunnen zien.

  2 : laten zien hoe de verhouding was tussen de rijke en de arme mensen in e 18e eeuw en wat er met die verhouding gebeurde.

  Het is belangrijk dat jullie bij elke charade beginnen en eindigen met een tableau.

  Tip bij 1: kunnen jullie muziek vinden dat bij deze groep mensen en periode past en dit laten spelen als de charade wordt uitgebeeld.
 • Maak een of meerdere charades van rijke mensen met hun etiquette
 • Maak twee groepen en verdeel de zaal in twee vlakken. De ene groep beeldt in het ene vlak de rijke mensen uit. In het andere vlak beelden de andere leerlingen van de tweede groep de arme mensen uit.
 • Dan moeten er twee tableaus gemaakt worden; tableau rijke mensen tegenover tableau arme mensen. Laat zien in houding en mimiek wat de twee groepen van elkaar vinden. Op teken van leerkracht begint de arme groep een opstand richting de rijken in slowmotion. Bij punt van aanvallen geeft leerkracht stopteken en bevriest iedereen.
 • Dit kan ondersteund worden door muziek en dans uit die tijd.